O firmie

Slider

Nasza struktura organizacyjna

Kadra zarządzająca

Organizacja i zarządzanie kontraktem

Nadzór nad wykonaniem kontraktu oraz realizacją procedur i założeń wewnętrznych sprawuje Kierownik regionalny i Dyrektor Operacyjny.

Dyrektor Operacyjny

Nadzoruje kontrakty realizowane przez firmę na terenie całego kraju. Jego zadaniem jest koordynowanie działań dyrektorów regionalnych. Do jego zadań należy m.in. :

 • pośrednie wdrażanie kontraktów
 • kontakt z Klientem
 • nadzór nad realizacją wewnątrzfirmowych procedur i ustaleń
 • nadzór nad realizacją postanowień Zarządu Firmy
 • nadzór nad realizacją założeń budżetowych na podległych obiektach
 • organizacja szkoleń dla Kierowników Regionalnych i Kierowników Obiektów
 • dbałość o właściwą organizację i dyscyplinę pracy
 • prowadzenie na bieżąco analiz realizacji umów z uwzględnieniem wymogów technologicznych i jakościowych
 • zastępowanie Kierownika Regionalnego w sytuacjach awaryjnych bądź wyznaczanie osób zastępujących Kierownika

Kierownik Regionalny 

Nadzorujący pracę Kierowników Obiektów, posiadający doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi; zarządza od kilku do kilkunastu kontraktami w zależności od wielkości i lokalizacji.

 • zastępowanie Kierownika Obiektu w sytuacjach awaryjnych bądź wyznaczanie osób zastępujących Kierownika
 • nadzór nad realizacją napraw serwisowych i przeglądów gwarancyjnych sprzętu i urządzeń na swoim regionie
 • szkolenia pracowników (stanowiskowe, okresowe, z zakresu BHP, posługiwania się środkami chemicznymi i sprzętem)
 • dbałość o właściwą organizację i dyscyplinę pracy
 • kontrola obiektów
 • kontakt z kontrahentami, dostarczanie ankiet monitorujących jakość usług i ich analiza
 • kontrola harmonogramów pracy, zakresów czynności, dostaw środków, prowadzenia magazynów, dobór technologii

Kadra kierownicza

W skład kadry kierowniczej sprawującej nadzór nad właściwym wykonaniem usług na rzecz Kontrahenta wchodzi Kierownik Obiektu oraz Brygadziści.

Kierownik obiektu 

Posiadający odpowiednie, wysokie kwalifikacje z zakresu utrzymania czystości. Zajmuje się kierowaniem zespołem pracowników. Kierownik Obiektu jest osobą zarządzającą pracą całego zespołu obsługującego kontrakt. Szkolony jest najszerzej i najbardziej gruntownie. Posiada dużą wiedzę o wszystkich środkach chemicznych, ich właściwościach i możliwościach oraz wiedzę o technicznych i eksploatacyjnych możliwościach maszyn czyszczących. Jest szkolony z zakresu higieny oraz organizacji pracy. Współpracuje z odpowiednimi komórkami kontrahenta w celu koordynacji działań oraz bezkonfliktowego funkcjonowania kontraktu. Wewnętrzny system kontroli i raportów od podległego mu szczebla umożliwia podejmowanie szybkich i efektywnych działam w tym zakresie.

Kierownik obiektu:

 • zarządza pracą brygadzistów sprawujących bezpośredni, stały nadzór nad pracownikami szczebla podstawowego
 • nadzoruje przestrzeganie procedur higieniczno-sanitarnych
 • rozdziela zadania i sprawuje kontrolę nad och terminowym i pełnym wykonaniem
 • planuje i realizuje szkolenia dla pracowników oraz ocenia wiedzę, umiejętności i postawę pracowników
 • zapewnia prawidłowy obieg informacji wśród pracowników
 • prowadzi podstawową dokumentację kadrową

Brygadziści

Nadzorujący prace pracowników szczebla podstawowego, posiadający doświadczenie w kierowaniu pracą zespołów sprzątających, wykonujący jednocześnie czynności objęte umową. Brygadzista zarządza pracą poszczególnych zmian i innych zespołów przydzielonych do poszczególnych zadań i stref. Wykonuje swoją pracę bezpośrednio na obsługiwanej placówce. Rozdysponowuje pracę wśród członków swojej grupy na podstawie zadań oraz zakresów czynności w ramach realizacji danego kontraktu. Decyduje o doborze środków, sprzętu i narzędzi pracy w taki sposób, aby grupa wykonywała swoje zadania bez straty czasu na ewentualne powroty do pomieszczeń magazynowych.

Brygadzista:

 • uczestniczy w szkoleniach zewnętrznych
 • kontroluje jakość pracy zespołu
 • dokształca się w dziedzinie technik i zasad utrzymania czystości, zasad stosowania środków dezynfekcyjnych, wdrażania i organizacji usługi na obiekcie, doboru sprzętu i środków dla pracowników liniowych
 • zawiadamia Kierownika Obiektu o nieobecności w pracy podległych mu pracowników, wypadkach przy pracy lub zagrożenia życia i zdrowia pracowników, awariach sprzętu i urządzeń mechanicznych, zaginięciu któregokolwiek z elementów wyposażenia, zapotrzebowaniu materiałowym, sprawach personalnych pracowników, działaniach zespołu w zakresie współpracy z innymi pionami, a wymagającymi koordynacji wyższych szczebli
 • nadzoruje przestrzeganie zasad i przepisów BHP przez pracowników (stosowanie się do instrukcji, właściwe wykorzystanie środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej)
 • odbiera od podległego mu personelu zgłoszenia niestandardowych sytuacji wymagających interwencji
 • szkoli na bieżąco nowych członków zespołu oraz przekazuje pracownikom nową wiedzę fachową uzyskaną na szkoleniach

Nasze zaplecze techniczne

Taski

Nilfisk Advance

Ecolab

Comac

Cleanfix

Vermop

Wetrok

Zapraszamy do współpracy

Masz pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami.

Kontakt